PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A PRAVIDLA CHOVÁNÍ NÁVŠTĚNÍKŮ

V těchto podmínkách (dále také jen „podmínky“) vysvětlujeme, jak se máte chovat jako návštěvníci stránek www.Grunex.com, www.PCTuning.cz, www.Hrej.cz, www.Tryhard.cz, www.WoT.cz, www.Dota2.cz a www.Spite.cz (dále také jen „stránky“), jaká máte práva a povinnosti a jaká práva a povinnosti máme my coby provozovatel, tj. společnost Boosters s.r.o., IČ 29048907 se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Zvoncovitá 1972/5, PSČ 15500 (dále také jen „provozovatel“).

CHOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH

Jste oprávnění prohlížet obsah stránek a v rozsahu, ve kterém to stránky umožňují a předpokládají, sami obsah dotvářet (např. můžete vkládat komentáře, diskutovat v diskusních fórech atd.).

Rozšířené funkce stránek jako jsou např. diskusní fóra a možnost nahrávat vlastní obsah mohou být přístupné pouze návštěvníkům, kteří si zřídí na jednotlivých stránkách uživatelský účet, ke kterému musí být pro využití rozšířených funkcí přihlášení. Pro založení jsou vyžadovány osobní údaje. O jejich zpracování vás informujeme v samostatném dokumentu. Zřízení účtu není podmínkou přístupu k základním funkcím stránek.

Majitelem uživatelského účtu jsme my coby provozovatel a máme možnost účet kdykoli smazat bez uvedení důvodu a předchozího upozornění. V takovém případě nemá dotčený návštěvník právo na jakoukoli kompenzaci či náhradu škody. Svůj uživatelský účet můžete kdykoli sami smazat.

Usilujeme o maximální zabezpečení stránek, nicméně nejsme schopni uhlídat vstup třetích osob do uživatelských účtů kvůli zpřístupnění přístupových údajů samotným návštěvníkem nebo jejich prolomení. Doporučujeme zvolit si dostatečně bezpečné heslo (velké i malé znaky, alespoň jedna číslice a speciální znak). Za narušení účtu kvůli zpřístupnění přístupových údajů nebo jejich prolomení neneseme odpovědnost.

Vámi vytvářený nebo nahrávaný obsah, příspěvky aj. musí být v souladu s běžnými pravidly slušnosti, zejména by neměly být vulgární, urážlivé, diskriminační či rasistické, také nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí narušovat práva duševního vlastnictví třetích stran a nesmí obsahovat skrytou nebo zjevnou reklamu. To se týká také zvolených přezdívek pro účast v turnajích, diskusích aj.

Za obsah stránek vytvořený nebo nahraný návštěvníky neneseme žádnou odpovědnost. Průběžně jej kontrolujeme a jsme oprávněni jej bez uvedení důvodu upravit, přesunout, anebo smazat ze stránek, popřípadě jiným vhodným způsobem obsah znepřístupnit nebo znemožnit další diskusi o takovém obsahu, pokud tak uznáme za vhodné. Obsah vytvořený nebo nahraný uživateli v žádném případě nevyjadřuje názor provozovatele.

Můžete upozornit na obsah, který odporuje těmto podmínkám anebo je v rozporu s právními předpisy, přičemž veškerá upozornění prověříme a případně učiníme příslušná opatření. Na základě podnětu anebo na základě vlastního uvážení jsme mj. oprávnění dočasně omezit návštěvníkovi možnost vytvářet a nahrávat obsah (udělit tzv. ban).

AUTORSKÁ PRÁVA

Na stránkách zveřejňujeme obsah, který sami tvoříme, anebo obsah, který vytvořily třetí strany a se kterými jsme se na zveřejnění dohodli. Jste povinni respektovat autorská práva všech subjektů.

Nejste oprávnění jakkoli kopírovat a rozmnožovat obsah stránek, popřípadě jej zpřístupňovat třetím osobám jinak, než sdílením URL adresy (odkazu) na obsah. Zejména nesmíte zaznamenávat celé podcasty, videa, streamy či jejích části a využívat je pro své účely, popřípadě je zveřejňovat.

Pokud je na stránkách nabízený multimediální obsah ke stažení, můžete ho využít pouze pro své soukromé účely, nicméně ho nesmíte zpřístupňovat třetím osobám jinak, než sdílením URL adresy obsahu. Zejména ho nesmíte dále rozmnožovat.

SOUTĚŽĚ A TURNAJE

Pokud je na stránkách vyhlášena soutěž či turnaj, jejím pořadatelem je vždy společnost Boosters s.r.o., IČ 29048907 se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Zvoncovitá 1972/5, PSČ 15500, ledaže je na stránkách u konkrétního vyhlášeného turnaje či soutěže oznámeno, že je pořadatelem třetí subjekt.

Pokud je pořadatelem třetí subjekt, uplatní se tyto podmínky přiměřeně, nicméně odpovědnost za průběh turnaje, předání výhry aj. nese třetí subjekt, který konkrétní soutěž či turnaj pořádá.

Část těchto podmínek týkající se turnajů se vztahuje pouze ke stránkám www.Grunex.com.

V případě, že dojde mezi pořadatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Soutěže

Tyto podmínky představují obecná pravidla soutěží a budou doplněna v pravidlech soutěže, které vyhlásíme vždy v souvislosti s každou soutěží. Budou zveřejněna na stránkách u soutěže (na tzv. soutěžních stránkách), a to včetně termínu soutěže (tzv. soutěžního období) a výhry, popřípadě bude zveřejněn odkaz na jiné umístění pravidel soutěže.

Neodpovídáme za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou zejména vadou připojení k internetu či technickým výpadkem.

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let z řad návštěvníků stránek, se založeným uživatelským účtem as doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži.  Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži v soutěžním období. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli či k osobám personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžící, u kterých se projevují známky podvodného soutěžení, jednání v rozporu se smyslem soutěže, dobrými mravy či právními předpisy nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel. Pokud vznikne podezření, že soutěžící porušil podmínky soutěže, může být ze soutěže vyloučen, a to i po dovršení termínu soutěže. Lze vyloučit i soutěžícího, který soutěž vyhrál.

Po dovršení termínu soutěže bude určen výherce, který je povinen do 14 dnů od vyhlášení kontaktovat pořadatele prostřednictvím své emailové adresy, kterou uvedl při zakládání uživatelského účtu na stránkách, na email info@grunex.com a sdělit doručovací adresu na území ČR, na kterou má být výhra zaslána, anebo běžný účet v případě finančních výher.

Výhry jsou zpravidla předávány prostřednictvím poštovního doručovatele na adresu, kterou soutěžící sdělí. Pokud tak i dodatečně určíme anebo se vzájemně dohodneme, přebere si soutěžící výhru osobně na adrese našeho sídla. Pokud soutěžící ve lhůtě nesdělí svoji adresu nebo si svoji výhru nepřebere v přiměřené lhůtě, popřípadě se odeslaná výhra vrátí pořadateli z důvodu nedoručitelnosti či nevyzvednutí zpět, ztrácí na ni soutěžící právo. Výhra není směnitelná za peníze.

Dále si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit, omezit, odložit, přerušit nebo ukončit soutěž, a to i po dovršení termínu soutěže a výběru vítěze. Soutěžícímu v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody a případné právo na výhru zaniká. Také jsme oprávněni kdykoli kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se soutěží.

Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a také pravidly zveřejněnými na soutěžní stránce a bez výhrad akceptujete, že soutěž a právní vztahy z ní vznikající se řídí českým právem a  jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky.

Upozorňujeme, že výhry v hodnotě přesahující 10.000,-Kč podléhají dani z příjmu, přičemž daňová povinnost vzniká výherci.

Účastí v soutěži nebo turnaji návštěvník souhlasí s případným zveřejněním audiovizuálních záznamů z předání výhry.

Turnaje

Na stránkách vyhlašujeme turnaje ve videohrách, kterých se mohou účastnit návštěvníci, kteří mají založený uživatelský účet.

Turnaj vyhlásíme tak, že zveřejníme na stránkách:

  • název turnaje a videohru, ve které se turnaj uskuteční;
  • datum a čas otevření registrací do turnaje a datum a čas ukončení registrací;
  • datum a čas zahájení turnaje;
  • počet individuálních účastníků nebo týmů, kteří se mohou zúčastnit turnaje;
  • pravidla turnaje.

 Neodpovídáme za dočasnou nedostupnost turnajových stránek způsobenou zejména vadou připojení k internetu či technickým výpadkem.

Jako účastník turnaje berete na vědomí a souhlasíte s tím, aby byl průběh turnaje zveřejněn a vysílán, aby byl zaznamenán a aby byl záznam po blíže neurčenou dobu veřejně přístupný, a to vše prostřednictvím stránek nebo služeb třetí osoby.

Na turnaje se přiměřeně uplatní ujednání těchto podmínek o soutěžích.

V případě, že zaplatíte startovné a z turnaje se odhlásíte 8 a více pracovních dní před turnajem, startovné vám bude vráceno. V jiných případech nárok na vrácení startovného nevzniká.

Návštěvník nemá v souvislosti s účastí v turnaji nad rámec předem vyhlášené odměny za dosažené umístění právo na jakoukoli odměnu či náhradu nákladů spojených s účastí.

Účastí v turnaji vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a rovněž pravidly turnaje, které jsou zveřejněny pro každý jednotlivý turnaj zvlášť, a bez výhrad akceptujete, že turnaj a právní vztahy z něho vznikající se řídí českým právem a jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky. V případě rozporu mezi některým ujednáním těchto podmínek a ujednáním pravidel turnaje zveřejněných u jednotlivého turnaje, má přednost ujednání pravidel turnaje.

Uživatelské turnaje

Pokud je na stránkách vyhlášen neoficiální turnaj označený jako „uživatelský“ jeho pořadatelem není společnost Boosters s.r.o., IČ 29048907 a nenese žádnou odpovědnost za realizaci turnaje, jeho průběh a předávání výher.

Uživatelské turnaje může pořádat kterýkoli registrovaný návštěvník stránek www.Grunex.com. Společnost Boosters s.r.o., IČ 29048907 v takovém případě poskytuje pouze technické řešení pro realizaci turnaje.

Jako účastník uživatelského turnaje jste povinni se před registrací do turnaje seznámit s konkrétními pravidly turnaje a zkontrolovat si, že vyhlášený turnaj obsahuje veškeré náležitosti (zejména, že jste schopni identifikovat osobu pořadatele uživatelského turnaje).

Pořadatel uživatelského turnaje je povinen jednat v souladu s právními předpisy, dobrými mravy a běžnými pravidly slušnosti.

Společnost Boosters s.r.o., IČ 29048907 je oprávněna kdykoli i bez uvedení důvodu uživatelský turnaj zrušit a smazat jej ze stránek.

Tyto podmínky jsou účinné od 24. 3. 2021

Historie aktualizací tohoto dokumentu

  • 24. 3. 2021 – První vystavení dokumentu 
  • 24. 3. 2023 – Přidán web www.Spite.cz
Reklama
Reklama